Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, którzy chcą zwiększyć swoją skuteczność w komunikowaniu się z Pracownikami na każdym etapie pracy: od stawiania celów, organizowania pracy, kontroli przebiegu realizacji zadań, po ich rozliczanie.

Szkolenie obejmuje również trudne sytuacje menedżerskie: konflikty, spadek motywacji w zespole.

Szkolenie oparte jest na licznych ćwiczeniach indywidualnych i zespołowych.

Program dedykowany kadrze menedżerskiej niższego i średniego szczebla.

Grupa Uczestników może liczyć od 8 – 15 osób.

CZAS TRWANIA: 2 dni

CELE:

 • Rozwój umiejętności skutecznej komunikacji we współpracy z podwładnymi

CELE PODRZĘDNE:

 • Poznanie zasad efektywnej komunikacji
 • Poznanie i przećwiczenie wybranych technik komunikacyjnych przydatnych w sytuacjach menedżerskich
 • Rozwój umiejętności dostosowywania stylu komunikowania się do potrzeb podwładnych

PO TRENINGU UCZESTNICY:

 • Wiedzą, jakimi zasadami powinien kierować się menedżer podczas komunikacji z podwładnymi
 • Znają swój styl komunikowania się i wiedzą, jak rozmawiać z pracownikiem o odmiennym stylu komunikacyjnym
 • Potrafią przeprowadzić rozmowę delegującą, rozmowę monitorującą i rozmowę rozliczającą zadanie
 • Rozumieją, jak motywować poprzez delegowanie
 • Potrafią przeprowadzić rozmowę, która ma na celu rozwiązanie problemu
 • Wiedzą, jak dowartościować i krytykować swoich pracowników
 • Znają techniki angażowania i rozwijania podwładnych w coachingowy sposób

 

Program skierowany jest do zespołów menedżerów oraz zespołów pracowników chcących podnieść jakość komunikacji w swoich zespołach, a tym samym wzmocnić współpracę i skuteczność w realizacji celów.

Uczestnicy poznają zasady i przećwiczą techniki efektywnej komunikacji w oparciu o realne sytuacje zawodowe.

Stworzą bank dobrych praktyk komunikacji, które będą mogli wdrożyć w swoim zespole po szkoleniu.

Czas trwania: 2 dni

CELE:

 • Poprawa jakości komunikacji pomiędzy członkami zespołu po to, aby wzmocnić współpracę i podnieść skuteczność działania zespołu

CELE PODRZĘDNE:

 • Poznanie zasad i technik efektywnej komunikacji oraz uświadomienie sobie, jakie czynniki tę efektywność blokują
 • Wzrost umiejętności komunikowania się z osobami o różnych stylach komunikacyjnych
 • Nabycie wiedzy i umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych rozumianych jako takie, w których interesy stron są lub wydają się sprzeczne.
 • Sformułowanie zasad i dobrych praktyk komunikacji do zastosowania w zespole po szkoleniu

PO TRENINGU UCZESTNICY:

 • Rozumieją, jaki wpływ ma dobra komunikacja na osiąganie dobrych rezultatów i dobre relacje w zespole
 • Znają i potrafią zastosować zasady i techniki efektywnej komunikacji budujące lepsze relacje ze współpracownikam
 • Znają swój styl komunikacji, potrafią rozpoznać style swoich współpracowników i dostosować się do nich
 • Wiedzą, jak konstruktywnie rozwiązać sytuacje różnicy interesów w zespole
 • Wypracują dobre praktyki komunikacji wewnętrznej pozwalające na bardziej efektywne komunikowanie się w przyszłości

 

Szkolenie oparte jest na modelu J. Herona, który zawiera sześć sposobów interweniowania w relacji menedżer-pracownik wzmacniających efektywność indywidualną pracownika. Celem interwencji jest udzielenie szybkiego feedbacku, który ma na celu albo skorygowanie niepożądanych zachowań, albo wzmocnienie tych pożądanych i motywacja pracownika.

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, mentorów, instruktorów oraz liderów projektów.

Zajęcia mają formułę wyłącznie warsztatową: Uczestnicy biorą udział w serii zaaranżowanych sytuacji, w których mają zastosować najbardziej odpowiedni  sposób interwencji.

CZAS TRWANIA WARSZTATU: 4 godziny

WARSZTAT POZWOLI UCZESTNIKOM:

 • Poznać model i zasady jego stosowania
 • Przećwiczyć wielokrotnie każdy rodzaj interwencji w sytuacji aranżowanej przez trenera oraz na swoich przykładach
 • Wpływać na efektywność indywidualną i zespołową dzięki sprawnemu udzielaniu feedbacku na bieżąco i adekwatnie do sytuacji.

UCZESTNICY WYPRACUJĄ:

 1. Zestaw interwencji przydatnych w konkretnych relacjach zawodowych, które od razu można wprowadzić do swojej praktyki.
 2. Krótkoterminowy plan rozwoju stylu uzupełniającego.

Każdy z nas posiada „wgrany” zestaw 1-3 sterowników, które decydują o sposobie podejścia do zadań, pracy i efektywności. W prostych i spokojnych sytuacjach ten nieświadomy zestaw gwarantuje dobry poziom wydajności i jest dużym ułatwieniem pracy,

Natomiast kiedy tempo pracy wzrasta i pojawia się natłok zadań, te same sterowniki powodują, że rośnie napięcie, pojawia się stres i drastycznie spada efektywność.

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, kierowników projektów i specjalistów.  Szczególnie jeśli specyfika ich zadań wymaga ścisłego dotrzymywania terminów, precyzji i odbywa się pod presją czasu.

Zajęcia mają formułę warsztatową: Uczestnicy biorą udział w zaaranżowanym zadaniu, które prowadzi trener.  Celem jest naprowadzenie uczestników na rozpoznanie ich indywidualnego zestawu dominujących sterowników. W dalszej części uczestnicy dowiadują się i ćwiczą jak wykorzystać dobre strony swoich sterowników do utrzymania efektywności w sytuacjach stresu i natłoku zadań.

CZAS TRWANIA WARSZTATU: 4 godziny

WARSZTAT POZWOLI UCZESTNIKOM:

 • Uświadomić sobie jaki mają dominujący zestaw sterowników
 • Świadomie wybierać odpowiednie narzędzia z obszaru „efektywność osobista”- biorąc pod uwagę posiadane sterowniki
 • Wyposażyć się w zestaw metod zarządzania czasem i efektywnością z wykorzystaniem ograniczeń i potencjału swoich sterowników

UCZESTNICY POZNAJĄ:

 • Koncepcję pięciu sterowników efektywności (model z Analizy Transakcyjnej)
 • Praktyczne korzyści ze świadomego używania sterowników w codziennej pracy
 • Sposoby przeciwdziałania blokowaniu skuteczności w sytuacjach natłoku zajęć i stresu.

UCZESTNICY WYPRACUJĄ NA swoich PRZYKŁADACH Z ICH CODZIENNEJ PRACY:

 1. Indywidualne strategie świadomej kontroli nawykowych zachowań związanych ze sterownikami
 2. Metody rozpoznawania sygnałów wchodzenia w niepożądane automatyczne reakcje.
 3. Indywidualne metody wykorzystywania pozytywnych konsekwencji posiadanego zestawu sterowników do poprawy komfortu pracy i swojej osobistej skuteczności.

Stres i emocje są bardzo indywidualną kwestią. Niemniej jednak podczas stresu, każdemu utrudniają normalne funkcjonowanie.  Szkolenie to ma uniwersalny charakter i jest przeznaczone jest dla wszystkich pracowników, bez względu na charakter pracy i stanowisko.

Zajęcia mają formułę warsztatową, składającą się z pięciu elementów, które razem tworzą spójny pakiet ratunkowy do zrządzania sobą w sytuacjach stresu i napięcia emocjonalnego:

 • Osobista refleksja – uczestnicy pracują w bezpieczny sposób na swoich indywidualnych przykładach. Dzięki temu każdy będzie mógł pracować nad tym, czego potrzebuje, aby lepiej sobie radzić z własnymi emocjami, choć będzie działać w grupie.
 • Pigułki wiedzy – trener wykorzystuje mini prezentacje, film oraz test, aby pokazać mechanizmy, które rządzą emocjami i ciałem w sytuacjach stresowych. Dzięki temu uczestnicy rozumieją sens ćwiczeń i narzędzi do kontroli emocji w stresie.
 • Ćwiczenia narzędziowe – trener uczy konkretnych metod wpływania na swoje emocje, poprzez uruchamianie zdrowego myślenia, urealniania sytuacji i zachowań, oraz reagowania na zachowania innych i myślenia w trudnych sytuacjach.
 • Ćwiczenia na emocje i ciało – uczestnicy ćwiczą różnorodne metody oddychania, rozluźniania i uważności. Wszystkie ćwiczenia są bezpieczne i można je łatwo stosować w pracy i poza pracą bez specjalnego sprzętu.

CZAS TRWANIA WARSZTATU: 4 godziny

WARSZTAT POZWOLI UCZESTNIKOM:

 • Poznać najnowsze informacje, czym jest stres oraz jakie są pozytywne i negatywne skutki na nasze funkcjonowanie
 • Zwiększyć swoje możliwości wpływania na swoje emocje, myśli, reakcje fizjologiczne i swoje działanie
 • Przećwiczyć różnorodne metody relaksowania się, które można stosować w pracy i poza pracą, aby opanować emocje i szybko wrócić do równowagi

UCZESTNICY POZNAJĄ I PRZETESTUJĄ:

 • Osobistą metafora stresu
 • Źródła i mechanizmy powstawania oraz rozwoju stresu i emocji
 • Sposoby wpływania na emocje, poprzez świadomy wybór myślenia i zachowania
 • Pracę z osobistymi przekonaniami wg. Racjonalnej Terapii Zachowań
 • Paletę emocji
 • Ćwiczenia z oddechem
 • Ćwiczenia uważności
 • Ćwiczenia ruchowe

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które organizują i prowadzą spotkania/zebrania.

Zajęcia mają formułę czysto warsztatową: Uczestnicy biorą udział w zaaranżowanym zebraniu, który prowadzi trener i którego tematem są efektywne spotkania. Celem jest zdefiniowanie dobrych praktyk prowadzenia spotkań, po to, aby po szkoleniu Uczestnicy mogli wprowadzić je w życie.

CZAS TRWANIA WARSZTATU: 4 godziny

WARSZTAT POZWOLI UCZESTNIKOM:

 • poznać praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzenia efektywnych zebrań
 • wypracować dobre praktyki/standardy ich organizowania.

UCZESTNICY POZNAJĄ:

 1. Kluczowe elementy stanowiące o efektywności zebrań
 2. Dobre praktyki pisania agendy zebrań
 3. Dobre praktyki pisania sprawozdań/notatek z zebrań

UCZESTNICY WYPRACUJĄ NA KONKRETNYCH PRZYKŁADACH WZIĘTYCH Z ICH CODZIENNEJ PRACY:

 1. Standardy przeprowadzania efektywnych zebrań
 2. Standardy pisania agendy
 3. Standardy pisania sprawozdań/notatek ze spotkań

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów oraz zespołów pracowników, które chcą usprawnić swoją pracę przez lepsze wykorzystanie MS Outlook.

CZAS TRWANIA WARSZTATU: 4 godziny

Warsztat pozwoli Uczestnikom poznać i praktycznie przećwiczyć funkcje MS Outlook przydatne do efektywnego zarządzania e-mailami, planowania wydarzeń i zadań oraz wypracować standardy efektywnej komunikacji elektronicznej w pracy w zespole.

W czasie szkolenia Uczestnicy ćwiczą na własnych skrzynkach pocztowych i od razu wprowadzają zmiany.

UCZESTNICY POZNAJĄ:

 1. Wybrane funkcje usprawniające zarządzanie skrzynką pocztową
 2. Wybrane funkcje kalendarza elektronicznego
 3. Wybrane funkcje planowania i monitorowania zadań z wykorzystaniem listy zadań
 4. Dobre praktyki pisania e-maili
 5. Zasady netykiety e-mailowej
 6. Dobre praktyki delegowania zadań

UCZESTNICY WYPRACOWUJĄ INDYWIDUALNIE OPTYMALNY DLA SIEBIE:

 1. Sposób organizowania własnej skrzynki pocztowej
 2. Zakres wykorzystania własnego kalendarza elektronicznego
 3. Sposób planowania i delegowania zadań z zarządzanej przez siebie listy zadań

UCZESTNICY WYPRACOWUJĄ WSPÓLNIE:

 1. Standardy pisania e-maili
 2. Standardy korzystania z kalendarza elektronicznego
 3. Standardy delegowania zadań

Fast learning to krótkie, bo dwugodzinne warsztaty, podczas których Uczestnicy otrzymują praktyczne wskazówki dotyczące usprawnienia swojego procesu pracy. Na ich bazie sami aktywnie wypracowują podczas sesji rozwiązania dostosowane do swoich potrzeb lub potrzeb swojego zespołu/firmy.

Warsztaty przygotowujemy „na miarę” w zależności od oczekiwań i wymogów Klienta.

Wskazana liczba Uczestników w grupie: 10 – 12 osób

Przykłady 2- godzinnych modułów:

 • OPEN SPACE – SKUTECZNE ZASADY PRACY NA OPEN SPACE ORAZ WYPRACOWANIE WSPÓLNYCH STANDARDÓW PRACY NA OPEN SPACE
 • ZEBRANIA – SKUTECZNE METODY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EFEKTYKTYWNCYCH ZEBRAŃ/SPOTKAŃ
 • POPRAWA KONCENTRACJI – PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI I ROZWIĄZANIA POZWALAJĄCE PORADZIĆ SOBIE Z POŻERACZAMI CZASU I ROZPRASZACZAMI ENERGII
 • E-MAIL – ZASADY NETKIETY W POCZCIE ELEKTRONICZNEJ, DOBRE PRAKTYKI PISANIA E-MAILI, WYPRACOWANIE WSPÓLNYCH STANDARDÓW KOMUNIKACJI E-MAILOWEJ.
 • E-MAIL – WYKORZYSTANIE FUNKCJI POCZTY ELEKTRONICZNEJ DO EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA E-MAILAMI (MS OUTLOOK, GMAIL, LOTUS NOTES)
 • KALENDARZ ELEKTRONICZNY – EFEKTYWNE KORZYSTANIE Z FUNKCJI KALENDARZA ELEKTRONICZNEGO, DOBRE PRAKTYKI KOMUNIKACJI OPARTE NA WYKORZYSTANIU KALENDARZA W PRACY ZESPOŁU.

W przypadku, kiedy Uczestnicy dysponują własnymi laptopami – podczas zajęć ćwiczą prezentowane przez trenera funkcje i już na sali szkoleniowej wprowadzają zmiany w swoich skrzynkach pocztowych i kalendarzach elektronicznych.

Chcesz wprowadzić zmiany w procesie swojej pracy lub w procesie pracy swoich zespołów?

Skontaktuj się z nami